Co je to vlastně HW audit?

HW audit nebo-li Hardwarový audit představuje jakousi správu sítě a inventarizací HW majetku. Jednak slouží k odhalování aktuálního stavu firemního hardwaru, ale též sleduje stav oprav. Při rozhodování, zda bude Vaše firma nakupovat drahý nový HW nebo bude modernizovat stávájící, jsou tyto údaje důležitým podkladem. V případě, že ve firmě nebude proveden HW audit, může nastat situace, kdy volba levnější modernizace může přinést mnohonásobně vyšší náklady do oprav, než by byly náklady na nový HW. Proto je výhodnější na základě výsledků HW auditu zvážit jednotlivé varianty.

Evidence HW je detailní analýza jednotlivých HW zařízení. Jedná se jak o evidenci, tak o skenování HW, možnost vzdálené správy a monitoring událostí.
Skenování pak probíhá ručně nebo automaticky ve stanovených intervalech, které poskytuje detailní informace o užívaném HW.
HW audit je posloupnost činností, jejichž výsledkem je:
 • detailní evidence hardware
 • identifikační číslo
 • použitý HW a SW
 • info o uživateli
 • kontrola HW
 • kontrola sítě
 • identifikace rizik
 • zabezpečení (firewall...)
 • zálohování dat
 • poradenství
 • souhrnný report Evidence hardware obsahuje inventární členění a číslování HW.
Monitoring událostí znamená záznam všech informace o daném HW v časové řadě, např. opravy, změny konfigurace, update apod.
Evidence ostatní techniky jako jsou např. mobilní telefony, faxy, kopírky a další.

Proč HW audit
HW audit přináší kompletní přehled o použitých hardwarových prostředcích, kontrolu sítě, zabezpečení a poradenství. Výsledkem jsou nemalé finanční úspory a zavedení řádu do Vaší firmy.

Máte přehled o svém hardware, jeho stavu a evidenci? Chcete ušetřit nemalé finanční prostředky? Využíjte HW-audit.
Máte přehled o využívaném software ve vaší firmě, je legální a správně zalicencován? Umíte přenést zodpovědnost na své zaměstnance a formou multilicencí ušetřit nemalé finanční náklady?

Co je to vlastně SW audit?

SW audit neboli Softwarový audit je důležitým elementárním nástrojem softwarového managementu, který se Vám postará o správu softwaru a licenční politiku. Jedná se o jakousi posloupnost kroků vedoucí ke zjišťování aktuálního stavu software, zakoupených licencí a porovnání zjistěných stavů na základě faktur.

Prioritou SW auditu je legalizace veškerého software společnosti, následně pak maximalizace efektivnosti při nákupu SW a minimalizace ztrát plynoucí z vlastnictví a užívání SW. Výsledkem jsou jednak vysoké úspory, tak i přenesení zodpovědnosti na konkrétní uživatele a Váš klidný pocit.

Díky SW auditu můžete získat komplexní přehled o tom, jaký software je na jakém počítači nainstalován, zda je legální či nelegální, jak je jednotlivý SW využíván, tedy zda je efektivní jej vlastnit apod. Shrneme-li to, přináší přehled o veškerém využíváném softwaru v rámci celé dané společnosti. SW audit zkoumá i možnosti efektivnějšího nákupu SW formou multilicencí.

JAKÉ OTÁZKY JE DŮLEŽITÉ SI POLOŽIT?

Spousta uživatelů operuje tvrzením, že používá jen legální software a všechny licence má v pořádku. Avšak často nastává nemilé překvapení, kdy jsou přesvědčeni o naprostém opaku. Bez navržené SW koncepce v rámci SW auditu nelze účinně využívat všechen software a není zaručena jeho legálnost.

Pak otázky zní:
 • Máte přehled, jaký software je ve Vaší firmě nainstalován?
 • Je všechen software legálně zakoupen a zalicencován, využíváte výhodné multilicence?
 • Jsou dodržována všechna licenční pravidla a ujednání v souvislosti s používáním software?
 • Do jaké míry je obzvláště drahý software využíván a je skutečně nezbytný?
 • Umíte přenést zodpovědnost nelegálních instalací na jejich uživatele?
 • Chcete chránit firmu a její zaměstnance od hrozby právních postihů za nevědomky používaný ilegální software?
Pokud jste aspoň jednou odpověděli ANO, je nejvyšší čas se zamyslet nad provedením SW auditu.

SW AUDIT- PŘÍNOSY

SW audit pro Vaši firmu přinese následující pozitiva:
 • kompletní přehled o používaném software
 • analýza využitelnosti SW - odstranění nevyužitého sw
 • prevence před trestním stíháním
 • ochrana image firmy
 • determinace příčin výskytu ilegálního software
 • legalizace SW a dorovnání všech licencí
 • úspory při multilicencích a zvýšení efektivity vynakládaných finančních prostředků
 • osvědčení o používání legálního SW
Vyzkuste demo verzi programu Správce IT, který se Vám o audit postará.

Kdo nebo co je to BSA?

BSA neboli Business Software Alliance je přestavitelem jednoho z nejrychleji rostoucích odvětví na světě. BSA hájí zájmy komerčního softwarového průmyslu a jeho hardwarových partnerů ve více než 80 zemích světa. Posláním společnosti BSA je podporovat kroky a iniciativy, jež vedou k technologickým inovacím, investicím do informačních technologií a hlavně důvěře ve výpočetní techniku.

Prioritou je, aby legislativa podporovala inovace prostřednictvím silné ochrany duševního vlastnictví. V zájmu dosažení dalšího rozvoje softwarových inovací je velmi důležitý výběr technologií a technologická neutralita. Dále je nutné vybudovat důvěru v internet, a to prostřednictvím jeho inovací, zabezpečením a ochranou soukromí.

Kromě toho je třeba podporovat růst a obchodní příležitosti prostřednictvím otevřeného a bezbariérového trhu. To platí zejména pro nově vznikající trhy jakými jsou Čína, Brazílie, Indie a Rusko.

SPOLUPRÁCE S ČÍNOU
V roce 2008 BSA obnovila své aktivity v Číně a personálně posílila tamní tým. Čínská vláda by měla promítnout dohodnuté kroky do konkrétních opatření. Čína se též zavázala k realizaci plánu dosažení legálnosti softwaru v tamních podnicích. Výsledkem by mělo být lepším dodržování autorských práv ve firemním sektoru.

SPOLUPRÁCE S INDIÍ
Spolupráce BSA s Indií probíhá prostřednictvím Indické národní asociace firem nabízejících software a služby (India’s National Association of Software and Service Companies - NASSCOM). Jedná se o přední indickou obchodní organizaci v oblasti softwaru a IT služeb. BSA a NASSCOM spolupracují na osvětě, ochraně a respektování duševního vlastnictví. V rámci spolupráce probíhají vzdělávací iniciativy zaměřené na zvýšení povědomí o důležitosti správy, evidence a hospodaření se softwarem - Software Asset Management (SAM).

SPOLUPRÁCE S RUSKEM
V Rusku se BSA zejména zabývá vzdělávacími kampaněmi osvětlující podnikům význam správy a evidence softwaru. Prioritní oblastí spolupráce BSA a Ruskem, a jejich politickými činiteli spočívá zejména v prosazování a přijetí účinných zákonů na ochranu duševního vlastnictví.

SPOLUPRÁCE S BRAZÍLIÍ
V Brazílii je BSA členem Národní rady pro boj proti pirátství. Jedná se o velmi důležitý vládní poradní orgán, jež je fórem pro spolupráci mezi podniky a vládou v oblasti osvěty zaměřené na duševní vlastnictví.

Existuje však řada překážek a výzev, které je třeba překonat na cestě k dosažení vytyčených cílu. Je hlavně třeba kolektivně podporovat vznik zdravé legislativy a šířit povědomí o dodržování autorských práv.

Konkrétní případy užívání nelegálního SW

SRPEN 2008
Policejní prohlídka v Praze


V srpnu byla provedena prohlídka nebytových prostor patřících středně velké společnosti zabývající se kovoobráběním a výrobou kovoobráběcích nástrojů, kde bylo zkontrolováno celkem 15 počítačů. Samozřejmě se ukázalo, že ne počítačích byly nainstalovány nelegální kopie programů Microsoft a v přibližné hodnotě 200.000,- Kč.

ČERVENEC 2008
Policejní prohlídka ve dvou pobočkách firmy v Liberci a Brně

V červenci byly provedeny dvě koordinované prohlídky nebytových prostor patřící středně velké společnosti zabývající se reklamou, propagací a konzultačními službami v této oblasti. Prohlídky byly uskutečněny ve stejný okamžik ve dvou pobočkách společnosti nacházejících se v Liberci a v Brně. V rámci prohlídek bylo policií zkontrolováno celkem 20 počítačů. Předběžné výsledky znaleckého zkoumání obsahu počítačů ukazují, že na počítačích byly nainstalovány nelegální kopie programů Microsoft a Adobe v přibližné hodnotě 450.000,- Kč.

ZÁŘÍ 2007
Provedena nová prohlídka nebytových prostor


Policie ČR v Prachaticích provedla v září prohlídku nebytových prostor ve společnosti zabávajícící se konstrukční činností.
Prohlídka byla uskutečněna na základě podezření, že je v projekční místnosti neoprávněně užíván software Autodesk. Kriminalisté zkontrolovali šest počítačů společnosti a nalezli software společností Autodesk a Microsoft. Obvinění bylo posléze sděleno majiteli společnosti.

DUBEN 2007
Osm měsíců odnětí svobody za softwarové pirátství nepodmíněně!


Okresní soud v Děčíně odsoudil k trestu odnětí svobody na osm měsíců nepodmíněně za prodej nelegálního SW předinstalovaného v počítačích 42letého majitele společnosti, která se zabývá prodejem výpočetní techniky.
Je rovněž povinen nahradit škodu vzniklou společnosti Microsoft, a to ve výši 62 tisíc korun. Během vyšetřování se prokázalo, že tato společnost prodala minimálně v devíti případech osobní počítač s neoprávněně nainstalovaným operačním systémem MS Windows. Zaměstnanci společnosti vypověděli, že nelegální software nainstalovali do počítačů na základě pokynu majitele společnosti.

V době hospodářské krize udání na nelegální software přibývá

Nedávno jsme se přesvědčili o tom, že hospodářská krize prospívá boji s nelegálním softwarem. Také jste si mysleli, že spolu vůbec nesouvisejí? Opak je pravdou. Proč, to se dozvíte v následujících řádcích...

1. SITUACE - ZAMĚSTNANCI JAKO HROZBA

Hospodářská krize vyvolala situaci, kdy mnohé firmy propouštějí své zaměstnance, aby snížily mzdové náklady. Zaměstnanci, jež přišli o zaměstnání se chtějí za ztrátu práce zaměstnavateli pomstít.
Z průzkumů vyplývá, že rapidně narůstá počet zaměstnanců, kteří vyhrožují udáním kvůli nelegálnímu užívání počítačových programů.

Na základě udání se ve firmě najednou ocitne policie, která za pomocí speciálního softwaru zkontroluje všechny firemní počítače. Nejprve tedy zjistí jaký software máte v podniku nainstalovaný, následně po vás žádá doklady o jeho zakoupení, což může být někdy problém. Zejména v případě, kdy daný software používáte už nějakou řádku let. Vaší povinností však je účetní doklady týkající se softwaru archivovat po celou dobu jeho existence a užívání.

V případě, že žádný nelegální program nepoužíváte, můžete být klidní, ale i přesto pro vás policejní prohlídka znamená komplikaci a ztrátu času.

Pokud policejní prohlídka nelegalní sw objeví, nastává situace, kdy je obvykle velice obtížné prokázat, kdo konkrétní nelegální sw nainstaloval. Manažeři pak většinou ukazují na správce sítě, který je za stav sítě zodpovědný.
Krom toho, že policejní prohlídka odhalí nelegální programy, odhalí též načerno staženou hudbu nebo filmy, které si zaměstnanci stahují pro vlastní potřebu prostřednictvím pracovního počítače. Pokuty pak mohou jít do statisíců.

2. SITUACE - KONKURENCE JAKO HROZBA

Zdrojem udání za užívání nelegálního programu v podniku může být samotná konkurence podniku. Týká se to zejména oborů, v nichž je drahý program podmínkou existence.

Vzorným příkladem mohou být různé architektonických ateliéry, reklamní kanceláře a mnohé jiné. Pokud totiž používají nelegální software, mohou si dovolit nabízet bezkonkurenčně nízké ceny. Pro ty poctivé totiž právě náklady na software představují nezanedbatelnou položku.

JAK SE TEDY BRÁNIT ? PREVENCÍ
K tomuto slouží řada auditových programů, jež jsou velmi podobné těm, které používají policisté. Ve firmě pak stačí vyhlásit, že například jednou za 14 dnů proběhne audit softwaru v podniku a okamžitě začnou z počítačů mizet obrovské objemy dat. A po opakovaném upozornění, aby nevhodný soubor odstranili z počítače, si pak většina lidí další stahování rozmyslí.

Vyzkoušejte si náši demo verzi.

Jaký je trest za používání nelegálního SW?

KDE SE NEJČASTĚJI SETKÁVÁME S NELEGÁLNÍM SW?

Nejvíce registrovaných případů se soustřeďuje zejména v severních a středních Čechách včetně Prahy.

Na základě výsledků prováděných výzkumů se nejvíce pirátského softwaru vyskytuje ve firmách do 100 zaměstnanců, nebo v jiném měřítku též od 5 do 100 počítačů, a to zejména v oborech jako jsou reklamní agentury, kanceláře architektů, designérů a projektantů či výrobní odvětví.

Nejlépe jsou na tom firmy s více než 250 počítačů, kde jsou zpravidla zavedeny dobře fungující kontrolní mechanismy. To znamená, že pro práci se softwarem jsou dána interní pravidla, probíhají různá proškolování zaměstnanců, správa užívaného softwaru, a také přehled o nákupu počítačového vybavení.

Konkrétně nejčastěji zneužívaným softwarem jsou kancelářské balíčky společnosti Microsoft, antivirové programy, například firmy Symantec, a dále pak firmy Adobe a Corel (grafické programy) nebo Autodesk (inženýrský CAD systém).
Dle statistik se v Česku užívá zhruba 40% nelegálního softwaru, což v roce 2007 činilo 2,9 miliardy korun.CO JE DŮVODEM INSTALACE NELEGÁLNÍHO SW?
Častou příčinou pirátství je instalace více kopií SW , než kolik povoluje zakoupená licence. To se stává zejména v případech, kdy se v podniku výpočetní technice věnuje málo pozornosti.
Dalším zdrojem je pak samotná instalace SW ze strany zaměstnanců.
Třetím typem pak jsou firmy, které nelegální SW používají úmyslně, a to jen aby ušetřili své peníze.

MIMOSOUDNÍ DOHODA NEBO SOUD?

Manažeři daných firem se snaží prvně dohodnout mimosoudně. Proč? Odpověď je jednoduchá. Za prvé se chtějí vyhnout jakýmkoliv dalším nákladům, které jsou spojeny s právním zastoupením obviněných, a dále pak z trestního či občanského soudního řízení. Za druhé nechtějí riskovat možný záznam v rejstříku trestů.

Soud kromě toho může uložit vysoké pokuty, případně i trest odnětí svobody až do výše 5 let. Nemluvně pak o tom, jak je soudní řízení stresující, přičemž se může táhnout i po dobu několika měsíců.
JAK VYSOKÁ JE TEDY POKUTA?
Protipirátská organizace BSA hlásí, že průměrné odškodné za používání nelicencovaného softwaru se v Česku pohybuje ve výši 240 tisíc korun. Což znamená 20% nárůst oproti předchozím letům.
Navýšení je způsobeno stále většími objemy nelegálního SW ve firmách a méně vstřícným postojem výrobců softwaru.

V jiném případě pak výrobci mohou žádat až dvojnásobek hodnoty softwaru po uživatelích nelicencovaných programů. Přičemž samotné zaplacení odškodného neznamená legalizaci pirátského softwaru. Je nutné jej zakoupit zvlášť a nelegální software odinstalovat.

ROLE STÁTNÍHO ZÁSTUPCE

Důležitou roli v takovýchto situacích má také státní zástupce. Na jeho zvážení stojí to, zda mimosoudní dohodu vůbec povolí, zejména v případě, kdy se jedná o zvlášť hrubé porušení autorského práva. S mimosoudním vyrovnáním zajisté nemohou počítat ti, kteří nelegální software dále distribuují. V takovémto případě soud může uložit až trest odnětí svobody.

Jak se zbavit zodpovědnosti za nelegální software?

V našich médiích se stále častěji objevují kauzy společností používajících nelegální software. Podle zprávy BSA tedy Business Software Alliance je v České republice zhruba 40 % softwaru používáno nelegálně.
Za instalaci a následné užívání nelegálního softwaru ve společnosti nese odpovědnost vždy konkrétní člověk. Za porušování autorského zákona ve společnosti (zmíněným užíváním nelegálního softwaru) je zodpovědná osoba, která v dané věci jednala jménem firmy, tzn. například členové představenstva, jednatel apod. Tato odpovědnost však může být jednoduše převedena na jednotlivé uživatele.

EVIDENCE A DETEKCE SW

Aby se mohlo předcházet případným problémům se zákonem máme pro Vás schůdné řešení. V první řadě je důležité zjistit aktuální stav softwarového vybavení organizace, což lze učinit za pomocí systémů pro softwarový audit, které řeší problematiku plně automaticky. Pomocí něj lze snadno a jednoduše získat údaje o nainstalovaném softwaru na všech počítačích v síti. Poté následuje další důležitý krok, jímž je porovnání se stavem zakoupených licencí.
V případě, že zjistíme, že některé licence chybí, je třeba je dokoupit nebo tyto nelegální programy odinstalovat. Ne vždy je nezbytné dokupovat nové licence, neboť řada z těchto nelegálních programů lze nahradit freewarovými programy.

PŘENESENÍ ODPOVĚDNOSTI

Poté následuje vydání interního předpisu, který stanovuje pravidla pro instalování softwaru na počítačích uživatelů. Přílohou k tomuto předpisu je předávací protokol počítače, který obsahuje soupis programů nainstalovaných na počítači.

PRAVIDELNÉ KONTROLY

Aby se zajistilo, že interní předpis o používání a instalaci softwaru provádí se pravidelné kontroly. Uživatel si udržuje přehled o nainstalovaných programech na počítačích v podniku a může pak též plánovat nákup nových licencí.